Facebook

LinkedIn

Finansijski menadzment

Finansijski Menažment

  • Finansijski menadžment

 

Dokumentacija za kredit?

Šta sve treba da bi se dobio kredit?

Kako do povoljnog kredita?

Kredit za obrtna sredstva?

Investicioni kredit?

Šta su dobri bilansi?

Analiza bilansa?

Bilans uspeha za dobijanje  kredita?

Investicioni modeli?

 

 

Konsultacije iz oblasti poslovnih finansija pre svega se odnose na pravilno upravljanje izvorima finansiranja , analizu bilansa preduzeća uz finansijsku racio analizu u cilju dobijanja zaključaka o nužnosti promena u strukturi dugoročnih i kratkoročnih obaveza, potrebama za povećanjem koeficijenta obrta itd.  Kao rezultat analize poslovnih finansija donose se predlozi za restruktuiranje samog poslovnog procesa, i strukture finansiranja poslovanja uz pregovore sa finanasijskim institucijama  ( komercijalne banke , fondovi, privatni investitori) u cilju ostvarivanja zadate strukture i troškova finansiranja poslovnog procesa.

 

Poseban segmet u okviru ove oblasti su konsultacije investicionih projekata preduzeća sa analizama ROI, isplativosti investicije shodno banchmarking-u industrije, izvorima , periodima i cenama finasiranja investicija. Poseban segmet predstavljaju procene rizika svih faktora okruženja u isplativosti investicija.

 

Metodologija :

 

  • Istorijska i tekuća analiza bilansa stanja i bilansa uspeha
  • Racio analiza finansijskih pokazetelja likvidnosti, aktivnosti, finasijski laverage
  • Cash flow analiza
  • Analiza troškova finansiranja
  • Analiza strukture izvora finasiranja
  • ROI analiza
  • Analiza finansijskih rizika sa contigency planom
  • Direktni pregovori u ime klijenta sa finansijskim institucijama